Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tóm tắt Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình trang trại sản xuất dê giống và mô hình chăn nuôi dê thương phẩm trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Đề tài/dự án NCKH Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH  
Tóm tắt Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình trang trại sản xuất dê giống và mô hình chăn nuôi dê thương phẩm trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Sở Khoa học và Công nghệ