Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tóm tắt Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn GlobalGAP và theo hướng VietGAP tại tỉnh Hà Nam

Tin tức sự kiện  
Tóm tắt Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn GlobalGAP và theo hướng VietGAP tại tỉnh Hà Nam
Sở Khoa học và Công nghệ