Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
22/11/2022
Thúc đẩy việc học tập thường xuyên, học suốt đời để con người phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả... trên cơ sở hình thành mô hình “Công dân học tập” nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân, công dân được học tập suốt đời, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập.
17/10/2022
Ngày 05/10/2022 UBND tỉnh Hà Nam ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng Nền tảng Bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Namvới mục tiêu triển khai hiệu quả nội dung về ứng dụng Nền tảng bàn đồ số tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/03/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022; phát triển Nền tảng bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam phù hợp với tiêu chí quy định; xây dựng hình thành Nền tảngbản đồ số tỉnh Hà Nam phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện kết nối, chia sẻ hình thành Bản đồ số quốc gia.
12345678910
Previous Page 1-15 Next Page