Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
08/05/2024
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024
15/04/2024
Sở Khoa học và công nghệ được giao nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn chuyển giao công nghệ cho DNNVV và hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
22/03/2024
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị đơn vị, trong phạm vi quản lí của mình, rà soát, tổng hợp nhu cầu tìm kiếm, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức.
07/03/2024
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024, với mục đích tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia những Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh trên thị trường, thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
07/03/2024
Nhằm tôn vinh vai trò của SHTT trong đời sống kinh tế- xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về SHTT, Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26 tháng 4 hàng năm là " Ngày SHTT thế giới" với chủ đề năm 2024 là: Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo.
07/03/2024
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam, kính mời các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2024.
28/02/2024
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2024,
22/02/2024
Thực hiện công văn 511/VPUB-VXNV ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng uỷ ban nhân tỉnh về triển khai, thực hiện các văn bản lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện hai văn bản nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị, địa phương
19/02/2024
Thực hiện Quyết định 205/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện đợt 1 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1 năm 2024
23/01/2024
Nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn được giao.Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan và các đơn vị thuộc Sở trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan theo đúng đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước
23/01/2024
Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi nhiệm vụ được giao.
23/01/2024
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân chủ, dân vận nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân chủ, dân vận trong tình hình mới. Qua đó giúp công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân, được nhân dân tin tưởng và yêu mến
23/01/2024
Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.
23/01/2024
Xây dựng và triển khai các Chương trình, Kế hoạch của ngành, lĩnh vực Bám sát tình hình thực tế, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ về khoa học và công nghệ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, để triển khai các nhiệm vụ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page