Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
27/09/2023
Đẩy nhanh tiến độ và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nỗ lực; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Cải cách đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến cá nhân, tổ chức; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
21/09/2023
Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ của Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma tuý nẻo về.
21/09/2023
Triển khai cung cấp, công bố danh mục dữ liệu mở tại cơ quan, thu thập dữ liệu phục vụ công tác cải cách hành chính
21/09/2023
Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
15/09/2023
Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chuyển đổi tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.-Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.
14/09/2023
Thực hiện công văn số 1593/UBND-TCDNC, ngày 14/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới; công văn số 1731/UBND-TCDNC, ngày 05/9/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Sở Khoa học và công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị
31/08/2023
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong việc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình thực thi công vụ
31/08/2023
Cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 27- NQ/TW thành các chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường phối hợp giữa các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động của Chính phủ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
31/08/2023
Đề nghị gửi Hồ sơ công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và Tài liệu kiểm chứng việc thực hiện công tác khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2023
29/08/2023
Sở Khoa học và Công nghệ giải trình lý do 01 hồ sơ trễ hạn
28/08/2023
Ban hành danh mục nhiệm vụ Khoa học công nghệ đợt 1 năm 2023
21/08/2023
Sở khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch với mục đích yêu cầu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân chủ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân chủ trong tình hình mới
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page