Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Xây dựng mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam

I. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam.

1. Cơ quan chủ trì: Trung tâm kỹ thuật tài nguyên đất và môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2.  Quyết định phê duyệt, hợp đồng, Kinh phí:

 • Quyết định phê duyệt: số 2325/QĐ-UBND, ngày 04/11/2019
 • Hợp đồng:số 17/2019/HĐ-NCKH&PTCN  ngày  26/11/2019
 • Kinh phí: 955.000.000 đồng

3.  Thời gian nghiệm thu, kết quả đánh giá:

- Thời gian nghiệm thu: ngày 18/5/2022;

- Kết quả đánh giá đạt loại khá

4.  Mục tiêu:

 1. Mục tiêu chung: Bước đầu xây dựng được mô hình thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình và cụm dân cư, phù hợp khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam
 2. Mục tiêu cụ thể

  - Đánh giá được hiện trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn của tỉnh Hà Nam;

  - Xây dựng được mô hình ứng dụng giải pháp “Vòng tròn chuối" để xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô hộ gia đình và cụm dân cư tại khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam;

  - Đánh giá được hiệu quả thực tế của mô hình ứng dụng “Vòng tròn chuối" xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô hộ gia đình và cụm dân cư tại khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam;

5.  Nội dung:

Nội dung 1: Điều tra, thu thập thông tin về hiện trạng phát sinh rác thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam.

Nội dung 2: Xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ứng dụng kỹ thuật “vòng tròn chuối" quy mô hộ gia đình và cụm dân cư tại khu vực nông thôn.

Nội dung 3: Đào tạo, tập huấn cho người dân và các đối tượng liên quan.

Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả của mô hình ứng dụng kỹ thuật “vòng tròn chuối" xử lý rác thải rắn sinh hoạt.

6.  Kết quả đạt được (tóm tắt)

 • 01 báo cáo điều tra; 04 Báo cáo chuyên đề khoa học
 • 02 Quy trình ứng dụng kỹ thuật vòng tròn chuối trong xử lý, quản lý rác thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình và quy mô cụm dân cư
 • Mô hình trình diễn ứng dụng kỹ thuật vòng tròn chuối xử lý rác thải rắn  sinh hoạt quy mô cụm dân cư (01 mô hình)
 • Mô hình trình diễn ứng dụng kỹ thuật vòng tròn chuối xử lý rác thải rắn  sinh hoạt quy mô hộ gia đình (12 hộ gia đình)
 • Sổ tay hướng dẫn phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt và Quy trình hướng dẫn vận hành kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng vòng tròn chuối
 • Đào tạo tập huấn về phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt và quy trình kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng vòng tròn chuối cho người dân:150 lượt người.

Sở Khoa học và Công nghệ