Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược - Kế hoạch - Quy hoạch  
04/05/2024
Công tác truyền thông KH,CN&ĐMST đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về chính sách mới, các thành tựu KH&CN; truyền thông những cách làm hay, mô hình tốt cũng như đưa ra phân tích, đóng góp về mặt chính sách cho sự phát triển chung của ngành KH&CN. “Thời gian tới, cần có sự phối hợp hiệu quả chặt chẽ hơn nữa giữa đơn vị đầu mối và các cơ quan thông tấn báo chí để đẩy mạnh hoạt động truyền thông, qua đó thúc đẩy hoạt động KH,CN&ĐMST phát triển mạnh mẽ hơn”
22/04/2024
Để thực hiện mục tiêu phát triển quốc gia và những cam kết quốc tế, việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử có vai trò, vị trí quan trọng. Do đó, ngành năng lượng nguyên tử phải có định hướng phát triển dài hạn và giải pháp để đáp ứng được các yêu cầu, thách thức trong thời kỳ phát triển mới. Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò tập hợp đội ngũ cán bộ, tư vấn, phản biện, giám định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn an ninh hạt nhân.
15/04/2024
Sở Khoa học và công nghệ được giao nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn chuyển giao công nghệ cho DNNVV và hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
22/03/2024
Bộ KH&CN đang phối hợp các bộ, ban, ngành và các địa phương trên cả nước đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam đi tới giai đoạn hội nhập. Với lực lượng lao động dồi dào, hạ tầng công nghệ ngày càng được đầu tư và phát triển, vị thế của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam ngày càng được cải thiện trên trường quốc tế. Đồng thời, ông Phạm Hồng Quất kiến nghị, cần có những chính sách đủ hấp dẫn để hội nhập với xu hướng hiện nay của thế giới như: thúc đẩy start-up tham gia vào hệ sinh thái của các tập đoàn công nghệ thế giới; hình thành các doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ (spin-off) tại các viện nghiên cứu, trường đại học; thúc đẩy chuyển đổi số gắn liền với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; quy định về vườn ươm khởi nghiệp ĐMST; hành lang pháp lý cho doanh nghiệp…
22/03/2024
Phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập có cơ cấu hợp lý theo định hướng ưu tiên phát triển của quốc gia, ngành và lĩnh vực, nâng cao tiềm lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập, tiếp cận với chuẩn mực quốc tế, làm nền tảng để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
15/02/2024
Chiến lược đưa ra Tầm nhìn: Dữ liệu của Việt Nam mở ra không gian hoạt động và phát triển mới cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; cơ bản phản ánh đầy đủ mọi mặt hoạt động kinh tế - xã hội trên môi trường số và là nhân tố thúc đẩy tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo cho tiến trình chuyển đổi số thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn. Dữ liệu góp phần chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045.
23/01/2024
Nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn được giao.Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan và các đơn vị thuộc Sở trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan theo đúng đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước
23/01/2024
Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi nhiệm vụ được giao.
23/01/2024
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân chủ, dân vận nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân chủ, dân vận trong tình hình mới. Qua đó giúp công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân, được nhân dân tin tưởng và yêu mến
23/01/2024
Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.
23/01/2024
Xây dựng và triển khai các Chương trình, Kế hoạch của ngành, lĩnh vực Bám sát tình hình thực tế, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ về khoa học và công nghệ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, để triển khai các nhiệm vụ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh
18/01/2024
Mục tiêu chung của Đề án nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
12/12/2023
Thông tư này ban hành 4 định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ,
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page