Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 379/KH-UBND 28/02/2023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch hành động số 379/KH-UBND ngày 28/02/2023 thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ, Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.​ UBND tỉnh
2 Số: 08/2023/QĐ-UBND 17/02/2023 Quyết địnhquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam; Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi khoản 2, Điều 3 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam. UBND tỉnh
3 14/NQ-CP 08/02/2023 Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045​
4 01/QĐ-BKHCN 03/01/2023 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toànbộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vựcquản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022 ​ Bộ Khoa học Công Nghệ
5 2711/QĐ-BKHCN 30/12/2022 Quyết định về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ​ Bộ Khoa học Công Nghệ
6 1415/QĐ-TTg 14/11/2022 Quyết định Phê duyệt Đề án"Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030"​
7 Số 55/NĐ-CP 23/08/2022 Quy định Cơ sở dữ liệu quốc giavề công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh
8 Số 1519/QĐ-UBND 09/08/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sungvà bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam ​ UBND tỉnh
9 Số 1519/QĐ-UBND 09/08/2022 ông bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
10 Số 1516/QĐ-UBND 09/08/2022 Về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030​ UBND tỉnh
11 926/QĐ-TTg 02/08/2022 Phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025​
12 Số 1315/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
13 42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Quy định về việc cung cấp thông tin dịch vụ công trức tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
14 Quyết định số 766/QĐ-TTg 23/06/2022 Bộ chỉ số điều hành và đánh giá chất lượng trong thực hiện TTHC, dịch vụ công​
15 số 1247/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page