Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất dược liệu kim ngân ( Lonicera japonica T...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất dược liệu kim ngân ( Lonicera japonica Thunb.) và bạch chỉ (Angelica dahurica (fisch. ex hoffm.) Benth. & Hook.f. ex franch. & sav) đạt tiêu chuẩn GACP - WHO tại tỉnh Hà Nam

-  Tên nhiệm vụ:Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất dược liệu kim ngân ( Lonicera japonica Thunb.) và bạch chỉ (Angelica dahurica (fisch. ex hoffm.) Benth. & Hook.f. ex franch. & sav) đạt tiêu chuẩn GACP - WHO tại tỉnh Hà Nam.

- Tổ chức chủ trì thực hiện dự án:Công ty Cổ phần Dược Thanh Liêm Medipharma

Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Huy Tùng

-  Tổ chức chủ hỗ trợ ứng dụng công nghệ: Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội.

-  Quyết định phê duyệt, hợp đồng, Kinh phí:

- Quyết định phê duyệt số 2838/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí dự án, cơ quan chủ trì, cơ quan chuyển giao công nghệ và thời gian thực hiện dự án do Trung ương quản lý thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, bắt đầu thực hiện từ kế hoạch năm 2019 (đợt 2)”;

- Hợp đồng số: 54/2019 NTMN.TW, ngày 08 tháng 8 năm 2019 giữa Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam (Bên A) và Công ty Cổ phần Dược Thanh Liêm Medipharma (Bên B) (Viết tắt là Công ty) về việc thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất dược liệu kim ngân ( Lonicera japonica Thunb.) và bạch chỉ (Angelica dahurica (fisch. ex hoffm.) Benth. & Hook.f. ex franch. & sav) đạt tiêu chuẩn GACP - WHO tại tỉnh Hà Nam;

- Kinh phí: 6.000.000.000 đồng

-           Trong đó: 

- Ngân sách SNKHTW: 2.450.000.000 đồng.

- Ngân sách địa phương: 0,00 đồng.

- Nguồn khác:    3.550.000.000 đồng.

2. Thời gian nghiệm thu, kết quả đánh giá;

- Thời gian nghiệm thu cấp tỉnh: ngày 07/9/2022;

- Kết quả đánh giá đạt loại khá

3. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để xây dựng thành công mô hình sản xuất giống, trồng trọt và sơ chế biến cây dược liệu Kim ngân (Lonicera japonica Thunb.) và Bạch chỉ (Angelica dahurica(Fisch. ex Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav) theo GACP - WHO nhằm góp phần tăng hiệu quả kinh tế, năng suất, chất lượng dược liệu, tăng thu nhập cho người dân tại tỉnh Hà Nam.

2. Mục tiêu cụ thể

- Chuyển giao, tiếp nhận, ứng dụng thành công và nhân rộng trên địa bàn các quy trình công nghệ sản xuất cây giống, trồng cây thương phẩm, thu hoạch sơ chế dược liệu Kim ngân, Bạch chỉ theo GACP-WHO; 

- Xây dựng được các mô hình:

+ Mô hình nhân giống Kim ngân, bao gồm: Vườn giống gốc Kim ngân 2.000m2, với mật độ 28.000 cây/ha và vườn ươm giống 500m2 tại đất của công ty cung cấp 200.000 cây giống/năm.

+ Mô hình trồng trọt Kim ngân 5 ha theo GACP - WHO. Năng suất đạt 3,3 tấn/ha dược liệu thân lá và 0,7 tấn/ha dược liệu hoa; sản lượng đạt 16,5 tấn dược liệu thân lá và 3,5 tấn dược liệu hoa; đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V.

+ Mô hình trồng trọt Bạch chỉ 5 ha theo GACP - WHO. Năng suất 2,7 - 3 tấn dược liệu củ/ha; sản lượng đạt 13,5 – 15 tấn dược liệu củ; đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V.

+ Mô hình sơ chế dược liệu theo GACP – WHO với công suất lò sấy 3 tấn/mẻ: sản lượng Kim ngân trên 5 ha đạt 16,5 tấn dược liệu thân lá và 3,5 tấn dược liệu hoa, sản lượng Bạch chỉ trên 5 ha đạt 13,5 - 15 tấn dược liệu củ; đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V.

- Xây dựng bộ hồ sơ quản lý sản xuất theo GACP - WHO theo quy định.

- Đào tạo được 5 kỹ thuật viên, tập huấn cho 200 lượt người dân

4. Nội dung

- Chuyển giao và tiếp nhận các quy trình nhân giống, trồng, thu hoạch và sơ chế dược liệu Kim ngân, Bạch chỉ

- Xây dựng các mô hình

- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo GACP của 02 loại dược liệu Kim ngân, Bạch chỉ (bao gồm 11 quy trình) phục vụ công tác đánh giá vùng trồng dược liệu theo GACP-WHO

- Đào tạo, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật trồng 02 loại dược liệu Kim ngân, Bạch chỉ theo GACP-WHO và hội thảo

5. Tóm tắt kết quả:

- Tiếp nhận và chuyển giao 05 quy trình kỹ thuật nhân giống Kim ngân bằng cành giâm; quy trình kỹ thuật trồng cây Kim ngân; quy trình kỹ thuật trồng cây Bạch chỉ; quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu cây Kim ngân; quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu Bạch chỉ.

- Xây dựng được mô hình nhân giống Kim ngân: Quy mô vườn giống gốc 2.500 m2, năng suất 200.000 cây giống/năm, đủ so với đặt hàng.

- Xây dựng được mô hình trồng dược liệu Kim ngân theo GACP-WHO: Quy mô 05ha đủ so với đặt hàng. Năng suất theo thuyết minh 3,3 tấn/ha dược liệu thân lá và 0,7 tấn/ha dược liệu hoa, theo báo cáo thu được 3,36 tấn/ha dược liệu thân lá và 0,71 dược liệu hoa, đạt 101% so với đặt hàng.

- Xây dựng được mô hình trồng Bạch chỉ theo GACP-WHO: Quy mô theo thuyết minh 05ha, thực tế thực hiện 6,5ha đạt 130% so với đặt hàng. Năng suất theo thuyết minh 2,7 đến 3 tấn/ha dược liệu, theo báo cáo thu được đạt 2,76 tấn khô/ha, đạt so với dự kiến;

- Xây dựng được mô hình sơ chế dược liệu theo GACP-WHO: Công suất 03 tấn/mẻ; Sản lượng theo thuyết minh là 16,5 tấn dược liệu kim ngân đằng và 3,5 tấn dược liệu kim ngân hoa, và 13 đến 15 tấn dược liệu Bạch chỉ, theo báo cáo thực hiện thu được 16,8 tấn dược liệu kim ngân đằng và 3,55 tấn dược liệu kim ngân hoa đạt 102 %, và 17,94 tấn dược liệu Bạch chỉ đạt 120% so với dự kiến.

- Đào tạo được 6 kỹ thuật viên đạt 120% so với đặt hàng; tập huấn 200 lượt hộ nông dân, đủ số lượng theo đặt hàng.​


Sở Khoa học và Công nghệ