Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở khoa học và công nghệ

Tuần 26 : Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự Hội nghị nghe Sở Nội vụ và các Sở, ban ngành, địa phương cps liên quan báo cáo đánh giá các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) UBND tỉnh Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 320 - UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự Hội nghị Tỉnh ủy tổng kết Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 14/9/2005 và Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/1011 cảu Bộ Chính trị Tỉnh uỷ Hà Nam Đ/c Thiệm - PGĐ Hội trường - UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự Phiên họp thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và một số nội dung khác theo thẩm quyền UBND tỉnh Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 320 - UBND tỉnh
14:00-17:00 Dự Phiên họp thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và một số nội dung khác theo thẩm quyền UBND tỉnh Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 320 - UBND tỉnh
15:30-17:00 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 22-24/2022 Tỉnh uỷ Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 401 - Nhà A - Trụ sở Tỉnh uỷ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự Hội thảo khoa học Trường Chính trị Đ/c Quỳnh - PGĐ Phòng 1.04, Khu nhà giảng đường
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
20:00-21:30 Dự Khai mạc Hội diễn "Hội tụ sông Hồng" năm 2022 Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đ/c Thiệm - PGĐ Nhà Văn hóa tỉnh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
20/06/2022
08:00-11:00 Dự Hội nghị nghe Sở Nội vụ và các Sở, ban ngành, địa phương cps liên quan báo cáo đánh giá các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) UBND tỉnh Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 320 - UBND tỉnh
Thứ 3
21/06/2022
08:00-11:00 Dự Hội nghị Tỉnh ủy tổng kết Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 14/9/2005 và Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/1011 cảu Bộ Chính trị Tỉnh uỷ Hà Nam Đ/c Thiệm - PGĐ Hội trường - UBND tỉnh
Thứ 4
22/06/2022
08:00-11:00 Dự Phiên họp thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và một số nội dung khác theo thẩm quyền UBND tỉnh Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 320 - UBND tỉnh
14:00-17:00 Dự Phiên họp thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và một số nội dung khác theo thẩm quyền UBND tỉnh Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 320 - UBND tỉnh
15:30-17:00 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 22-24/2022 Tỉnh uỷ Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 401 - Nhà A - Trụ sở Tỉnh uỷ
Thứ 5
23/06/2022
...
Thứ 6
24/06/2022
08:00-11:00 Dự Hội thảo khoa học Trường Chính trị Đ/c Quỳnh - PGĐ Phòng 1.04, Khu nhà giảng đường
Thứ 7
25/06/2022
20:00-21:30 Dự Khai mạc Hội diễn "Hội tụ sông Hồng" năm 2022 Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đ/c Thiệm - PGĐ Nhà Văn hóa tỉnh Hà Nam
Chủ nhật
26/06/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...