Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh cá kho Nhân Hậu

Làng nghề Hà Nam Cá kho Nhân Hậu  
Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh cá kho Nhân Hậu

Ngày 23 tháng 10 năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân ban hành Quyết định số 6100/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh cá kho Nhân Hậu. Theo Quyết định, trụ sở của Hội đặt tại Hội trường UBND xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác để hoạt động.

 

Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh cá kho Nhân Hậu là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những đơn vị tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh cá kho, được thành lập trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, hợp tác hỗ trợ nhau trong sản xuất và kinh doanh cá kho Nhân Hậu mang nhãn hiệu tập thể cá kho Nhân Hậu.

Hiệp hội có chức năng, nhiệm vụ: Đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích kinh tế chính đáng, hợp pháp của Hiệp hội và của hội viên. Ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá hình thức sản phẩm. Tổ chức tốt các dịch vụ cho sản xuất, hướng dẫn các hộ hiểu và làm chủ quy trình kỹ thuật chung. Tổ chức tốt việc quản lý chất lượng sản phẩm của các thành viên trong Hội. Quản lý nhãn hiệu tập thể cá kho Nhân Hậu, vốn, tài sản, nhân sự của các nhóm thành viên thông qua Ban Chấp hành Hiệp hội. Giúp đỡ các hội viên trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm cá kho Nhân Hậu trên thị trường, giữ gìn và phát triển sản phẩm truyền thống của địa phương.

Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh cá kho Nhân Hậu được tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ, Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ và các quy định khác của pháp luật và Điều lệ hội (sau khi được UBND huyện phê duyệt)./.