Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “cá kho Nhân Hậu” dùng cho sản phẩm cá kho của xã...

Làng nghề Hà Nam Cá kho Nhân Hậu  
Triển khai dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “cá kho Nhân Hậu” dùng cho sản phẩm cá kho của xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Ngày 23 tháng 7 năm 2013, UBND tỉnh ban hành quyết định số 817/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “cá kho Nhân Hậu" dùng cho sản phẩm cá kho của xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Dự án do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2013 – 5/2015.


Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện Lý Nhân và UBND xã Hòa Hậu triển khai các nội dung của dự án 

Mục tiêu của dự án: Đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể “cá kho Nhân Hậu" cho sản phẩm cá kho của xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Xây dựng các điều kiện, phương tiện để quản lý, khai thác có hiệu quả nhãn hiệu tập thể “cá kho Nhân Hậu" cho sản phẩm cá kho của xã Hòa hậu, huyện Lý Nhân thông qua việc tổ chức quản lý, quảng bá và khai thác giá trị của nhãn hiệu tập thể. Mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể “cá kho Nhân Hậu" được tổ chức vận hành có hiệu quả và có thể chuyển giao nhân rộng đối với những sản phẩm tương tự tại địa phương cũng như những sản phẩm tương tự khác. Góp phần nâng cao giá trị kinh tế, văn hóa của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “cá kho Nhân Hậu".

Sản phẩm của dự án cần đạt được: Nhãn hiệu tập thể “cá kho Nhân Hậu"được bảo hộ. Mô hình thử nghiệm tổ chức quản lý triển nhãn hiệu tập thể của Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh cá kho Nhân Hậu đi vào hoạt động.

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND huyện Lý Nhân, UBND xã Hòa Hậu tiến hành thành lập Ban Vận động. Ban Vận động với nhiệm vụ vận động các hộ nông dân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh cá kho trên địa bàn xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tự nguyện tham gia Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh cá kho Nhân Hậu. Đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Hiệp hội theo quy định của Pháp luật hiện hành và thu thập thông tin phiếu điều tra các hộ sản xuất và kinh doanh cá kho Nhân Hậu./.