Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể thêu ren Thanh Hà dùng cho sản phẩm thêu ren của x...

Làng nghề Hà Nam Thêu ren Thanh Hà  
Phê duyệt Dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể thêu ren Thanh Hà dùng cho sản phẩm thêu ren của xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam”

Ngày 06 tháng 9 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 923/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể thêu ren Thanh Hà dùng cho sản phẩm thêu ren của xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam”.

Theo đó, mục tiêu của dự án là thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể “Thêu ren Thanh Hà” nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm mang Nhãn hiệu tập thể trên thị trường; góp phần nâng cao giá trị kinh tế, văn hóa của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Thêu ren Thanh Hà”. Cụ thể: Sản phẩm thêu ren Thanh Hà được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Thêu ren Thanh Hà”; xác lập quyền bảo hộ đối với nhãn hiệu tập thể “Thêu ren Thanh Hà” cho sản phẩm thêu ren Thanh Hà của xã Thanh Hà; xây dựng các điều kiện, phương tiện để quản lý, khai thác có hiệu quả nhãn hiệu tập thể “Thêu ren Thanh Hà” cho sản phẩm thêu ren của xã thông qua việc tổ chức quản lý, quảng bá và khai thác giá trị của nhãn hiệu tập thể; mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể “Thêu ren Thanh Hà” được tổ chức, vận hành có hiệu quả và có thể chuyển giao, nhân rộng đối với những sản phẩm tương tự tại địa phương cũng như những sản phẩm tương tự khác.

Sản phẩm của dự án cần đạt được: Nhãn hiệu tập thể thêu ren Thanh Hà được bảo hộ; Mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể được vận hành...

Dự án được triển khai sẽ góp phần bảo vệ danh tiếng của làng nghề./.


Mai Lan