Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xu hướng phát triển kinh tế sinh học

Tuyên truyền phổ biến KH - CN Khoa học Công nghệ và đời sống  
Xu hướng phát triển kinh tế sinh học

Nền kinh tế sinh học là một phần của nền kinh tế dựa trên các sản phẩm, dịch vụ và quy trình bắt nguồn từ tài nguyên sinh học (ví dụ: thực vật và vi sinh vật). Theo Viện Toàn cầu McKinsey (McKinsey Global Institute), “về nguyên tắc, có tới 60% đầu vào vật chất cho nền kinh tế toàn cầu có thể được sản xuất bằng phương pháp sinh học” (The Bio Revolution: Innovations Transforming Economies, Societies, and Our Lives).


https://www.vista.gov.vn/