Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối n...

Tin tức sự kiện  
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tất Nhiên, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.
IMG_5743.JPG
Đồng chí Nguyễn Tất Nhiên, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo sơ kết tại hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới như việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045. Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2020. Công tác tổ chức xây dựng đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác lãnh đạo các đoàn thể được coi trọng, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ của mỗi tổ chức.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các hoạt động chuyên môn đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác quản lý khoa học và công nghệ: Tiếp nhận và mở hồ sơ tuyển chọn 21 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2020; hoàn thiện hồ sơ thanh lý 02 Hợp đồng khoa học và công nghệ. Trình UBND tỉnh phê duyệt 02 đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp mới nội dung chuyển giao công nghệ cho 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham gia ý kiến thẩm định về công nghệ cho 05 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Công tác quản lý khoa học và công nghệ cơ sở: Hướng dẫn các huyện, thị xã thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ thường xuyên và nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020. Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện 02 kế hoạch. Công tác quản lý khoa học công nghệ chuyên ngành: Xuất bản 04 Bản tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ và 02 Bản tin Khoa học và Công nghệ. Trong đó đã xuất bản Bản tin Khoa học Công nghệ số đặc biệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Đăng 262 tin bài trên cổng con của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, hướng dẫn 07 đơn vị hoàn thiện hồ sơ để cấp và gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và 04 chứng chỉ nhân viên bức xạ; phê duyệt 6 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở. Công tác thanh tra: Sở đã tiến hành triển khai 01 cuộc thanh tra về chấp hành các quy định của Luật Đo lường và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với 05 cơ sở kinh doanh xăng dầu và hiện tại Sở đang tiến hành 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Đo lường và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ. Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và kiểm định, kiểm nghiệm: Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam cho 02 cơ sở; tiếp nhận 01 bộ hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở; lập biên bản hiện trạng cột đo xăng dầu để lắp đặt cột mới và lắp máy in cho 12 cơ sở. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch số 984/KH-UBND, ngày 13/4/2020 về việc Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan tổ chức, thuộc hệ thống Hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kiểm định được 749 phương tiện đo các loại, thử nghiệm được 77 mẫu các loại phục vụ công tác quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các doanh nghiệp trên địa bàn. Thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện cho Công ty điện lực Hà Nam...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Nhiên, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở nhấn mạnh, mặc dù dịch Covid-19 kéo dài nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nên đã đạt được kết quả tích cực. Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Sở cần khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW; ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ đề nghị: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Trong việc hoàn thành các nhiệm vụ các phòng chuyên môn, đơn vị rà soát chương trình, kế hoạch đã đăng ký đầu năm để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra ./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam