Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 20/2008/NĐ-CP

Tuyên truyền phổ biến KH - CN Cải cách hành chính  
Nghị định số 20/2008/NĐ-CP
ngày 14/2/2008 về việc tiếp nhân, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính