Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Tuyên truyền phổ biến KH - CN Cải cách hành chính  
Triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Thực hiện công văn số 1593/UBND-TCDNC, ngày 14/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới; công văn số 1731/UBND-TCDNC, ngày 05/9/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Sở Khoa học và công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam