Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai đô thị thông minh và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hà Nam

Tin tức sự kiện Tin tức nổi bật  
Triển khai đô thị thông minh và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hà Nam
Với mục đích xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Hà Nam, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đô thị, tạo bước đột phá trong điều hành, quản trị đô thị, phát triển kinh tế - xã hội và cung cấp dịch vụ đô thị thông minh để cải thiện chất lượng sống của người dân và nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp trên nền tảng số.

Xây dựng, phát triển đô thị thông minh là một trong những động lực quan trọng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để thực hiện hiệu quả Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030, ngày 5/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành kế hoạch số 1742/KH-UBND về việc triển khai đô thị thông minh và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hà Nam.

Với mục đích xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Hà Nam, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đô thị, tạo bước đột phá trong điều hành, quản trị đô thị, phát triển kinh tế - xã hội và cung cấp dịch vụ đô thị thông minh để cải thiện chất lượng sống của người dân và nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp trên nền tảng số. Tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước thông qua việc thiết lập các kênh kết nối phù hợp với từng đối tượng người dân và doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp nêu ý kiến, phản ánh các bức xúc, đối thoại với chính quyền.

Nội dung cụ thể

- Xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh.

- Xây dựng hệ thống thông tin phản ánh hiện trường.

- Xây dựng Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Hà Nam.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Ban hành Bộ chỉ số đô thị thông minh tỉnh Hà Nam.

- Duy trì hoạt động Trung tâm Giám sát, điều hành thông mình tỉnh Hà Nam.

- Kết nối, cập nhật thường xuyên các chỉ tiêu đã được phân công vào Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hà Nam.

Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, chỉ tiêu kết nối về Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hà Nam bao gồm: Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành; Phần mềm Quản lý công chứng; Hệ thống cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Nam; thống kê về dân số; nông, lâm nghiệp và thủy sản; y tế; giáo dục…

Triển khai thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hướng dẫn việc tích hợp, khai thác thông tin các dịch vụ đô thị thông minh tại Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hà Nam đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên theo phân cấp của Luật Ngân sách để thực hiện Kế hoạch đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và tình hình thực tế ở địa phương.

Sở Xây dựng: Thường xuyên cập nhật số liệu các chỉ tiêu được giao tại Phụ lục của Kế hoạch và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Bộ chỉ số đô thị thông minh tỉnh Hà Nam.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp triển khai các nội dung có liên quan của đô thị thông minh, kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Thực hiện việc chia sẻ ứng dụng và cơ sở dữ liệu, tăng cường và đầy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Phối hợp tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vai trò và lợi ích của việc triển khai, ứng dụng mô hình đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử; tình hình, kết quả triển khai mô hình đô thị thông minh tại địa phương.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời, bổ sung thông tin các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đề xuất điều chỉnh, bổ sung thêm các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, chỉ tiêu hiện có khác của cơ quan vào danh mục các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, chỉ tiêu đã kết nối về Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.

Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

- Thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời, bổ sung thông tin các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đề xuất điều chỉnh, bổ sung thêm các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, chỉ tiêu hiện có khác của cơ quan vào danh mục các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, chỉ tiêu đã kết nối về Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.

- Khi triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp tài liệu liên quan đến chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu (API) để kết nối với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam