Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ của Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma tuý nẻo về.
Sở Khoa học và Công nghệ