Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
26/10/2023
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong ĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.pdf
18/10/2023
Thông qua công tác thông tin tuyên truyền làm cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Sở nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quan điểm, cơ chế chính sách của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
16/10/2023
Thông qua các hoạt động “Tháng cao điểm” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, về tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/10/2013 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong công chức, viên chức và người lao động về Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, về tư tưởng Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; Kết quả thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo.
06/10/2023
Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp năm 2013; các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính và liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
04/10/2023
Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số . - Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động đồng bộ tất cả các cấp, các ngành và huy động sự tham gia của toàn dân đảm bảo sự thành công của cuộc chuyển đổi số.
02/10/2023
thông tin các chương trình hợp tác và đề nghị đơn vị giới thiệu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm đăng ký tham gia các chương trình.
02/10/2023
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam
27/09/2023
Đẩy nhanh tiến độ và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nỗ lực; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Cải cách đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến cá nhân, tổ chức; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
21/09/2023
Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ của Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma tuý nẻo về.
21/09/2023
Triển khai cung cấp, công bố danh mục dữ liệu mở tại cơ quan, thu thập dữ liệu phục vụ công tác cải cách hành chính
21/09/2023
Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
15/09/2023
Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chuyển đổi tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.-Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.
14/09/2023
Thực hiện công văn số 1593/UBND-TCDNC, ngày 14/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới; công văn số 1731/UBND-TCDNC, ngày 05/9/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Sở Khoa học và công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page