Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Kinh tế ngành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tin tức sự kiện  
Khối thi đua Kinh tế ngành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Khối thi đua Kinh tế ngành (KTĐKTN) vừa tổ chứcHội nghịtổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Khối thi đua Kinh tế ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh xảy ra đại dịch Covid - 19 bùng phát, kéo dài và diễn biến phức tạp, thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên, cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch trên các lĩnh vực thi đua của khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra ở các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, quản lý các khu công nghiệp, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, xây dựng và khoa học công nghệ. Đối với lĩnh vực quản lý các khu công nghiệp: Các khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút được 32 dự án đầu tư mới, bao gồm 18 dự án FDI và 14 dự án đầu tư trong nước, điều chỉnh170 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 376,958 triệu USD và 9.105,326 tỷ đồng. Lĩnh vực Công Thương, mặc dù bị ảnh hưởng và tác động của đại dịchCovid-19, nhưng sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao… Giá trị sản xuất công nghiệpước cả năm đạt 150.764 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2020; tổng mức hàng hóabán lẻ và doanh thu dịch vụước cả năm đạt 31.502 tỷ đồng; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu ước cả năm đạt trên 3.720 triệuUSD. Lĩnh vực Giao thông Vận tải đã tham mưu các văn bản quản lý theo yêu cầu của UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải; tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước về: Trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông vận tải... Lĩnh vực Xây dựng đã phối hợp tốt với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị; công tác thẩm định hồ sơ, cấp phép xây dựng... Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ trên các lĩnh vực như sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng... Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật để đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ngành quản lý.Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đạt nhiều kết quả tích cực về các lĩnh vực thuộc ngành quản lý. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt, vượt kế hoạch: Tổng số thuê bao điện thoại đạt 896.000 thuê bao; số máy điện thoại bình quân/100 dân là 105 thuê bao…

Nhiệm vụ  năm 2022là:Tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước về công tác Thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên chức, người lao động về đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung và phương thức tổ chức và hoạt động thi đua khen thưởng, mục tiêu cần tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng lĩnh vực, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triền kinh tế - xã hội tỉnh. Phối hợp với Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ kịp thời triển khai các văn bản liên quan đến công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là việc xây dựng và phát động phong trào thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho Khối và giao cho từng đơn vị năm 2022./.


Sở Khoa học và Công nghệ