Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023
Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số .
- Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động đồng bộ tất cả các cấp, các ngành và huy động sự tham gia của toàn dân đảm bảo sự thành công của cuộc chuyển đổi số.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam