Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức sự kiện Tin trong tỉnh  
17/10/2022
Ngày 05/10/2022 UBND tỉnh Hà Nam ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng Nền tảng Bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Namvới mục tiêu triển khai hiệu quả nội dung về ứng dụng Nền tảng bàn đồ số tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/03/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022; phát triển Nền tảng bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam phù hợp với tiêu chí quy định; xây dựng hình thành Nền tảngbản đồ số tỉnh Hà Nam phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện kết nối, chia sẻ hình thành Bản đồ số quốc gia.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page