Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức sự kiện Tin nội bộ  
07/03/2024
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024, với mục đích tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia những Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh trên thị trường, thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
07/03/2024
Nhằm tôn vinh vai trò của SHTT trong đời sống kinh tế- xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về SHTT, Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26 tháng 4 hàng năm là " Ngày SHTT thế giới" với chủ đề năm 2024 là: Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo.
07/03/2024
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam, kính mời các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2024.
16/10/2023
Thông qua các hoạt động “Tháng cao điểm” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, về tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/10/2013 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong công chức, viên chức và người lao động về Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, về tư tưởng Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; Kết quả thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo.
31/08/2023
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong việc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình thực thi công vụ
31/08/2023
Cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 27- NQ/TW thành các chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường phối hợp giữa các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động của Chính phủ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
31/08/2023
Đề nghị gửi Hồ sơ công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và Tài liệu kiểm chứng việc thực hiện công tác khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2023
28/08/2023
Ban hành danh mục nhiệm vụ Khoa học công nghệ đợt 1 năm 2023
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page