Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99  
16/10/2023
Thông qua các hoạt động “Tháng cao điểm” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, về tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/10/2013 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong công chức, viên chức và người lao động về Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, về tư tưởng Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; Kết quả thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo.
31/08/2023
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong việc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình thực thi công vụ
31/08/2023
Cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 27- NQ/TW thành các chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường phối hợp giữa các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động của Chính phủ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
31/08/2023
Đề nghị gửi Hồ sơ công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và Tài liệu kiểm chứng việc thực hiện công tác khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2023
28/08/2023
Ban hành danh mục nhiệm vụ Khoa học công nghệ đợt 1 năm 2023
11/01/2023
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn số 29/VPUB-VXNV ngày 05/01/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Căn cứ Công văn số 6269/BTTTT-CATTT ngày 31/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, không để bị động, bất ngờ với mọi tình huống và tạo tiền đề thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh các Sở ngành triển khai một số biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết nguyên đán 2023
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page