Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin nội bộ  
28/05/2018
Hà Nam là mảnh đất ngàn năm văn hiến: đất học, đất văn, quê hương của phong trào thi đua “Hai tốt”. Truyền thống ấy luôn được phát huy và có nhiều đóng góp vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà. Thực hiện phương châm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển (từ khi tái lập tỉnh), ngành giáo dục tỉnh Hà Nam đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có bước phát triển toàn diện và vững chắc.
28/05/2018
Hiện nay, mỗi cơ sở khám chữa bệnh thường có hai nhiệm vụ chính, quan trọng nhất, đó là khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học (NCKH). Đây cũng là hai hoạt động có mối quan hệ tương tác tích cực với nhau, hai nhiệm vụ cơ bản, chiến lược của từng đơn vị. Xác định được điều đó, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đã tích cực đẩy mạnh phong trào NCKH và coi đây là một trong những biện pháp quan trọng, cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội.
28/05/2018
Hệ thống liên thông văn bản điện tử 4 cấp chính quyền là hệ thống kết nối, liên thông thông suốt từ Văn phòng Chính phủ đến các bộ, ngành, tỉnh, thành phố và các cấp hành chính trong nội bộ của các bộ, ngành, địa phương như các sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
28/05/2018
Trong thời gian qua, công tác quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả quan trọng, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đồng thời giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản.
28/05/2018
Nuôi cá sử dụng hệ thống “sông trong ao” (IPRS) là một phương pháp nuôi trồng thủy sản (NTTS) ứng dụng công nghệ cao, được áp dụng khá phổ biến ở một số quốc gia có trình độ NTTS tiên tiến như Mỹ, Israel, Trung Quốc... ở nước ta, công nghệ nuôi cá này được một số chủ trang trại, hợp tác xã NTTS tại các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Nghệ An... đưa vào áp dụng từ năm 2016, bước đầu cho thấy có nhiều ưu điểm so với các hình thức NTTS truyền thống, song cũng còn nhiều điểm cần phải tiếp tục nghiên cứu, theo dõi, tổng kết, đánh giá trước khi áp dụng rộng rãi.
18/05/2018
Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam tổ chức buổi gặp mặt cán bộ ngành nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). Tham dự có các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ qua các thời kỳ; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt hiện đang công tác của Sở.
17/05/2018
Những năm qua, khoa học và công nghệ không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Những thành tựu khoa học và công nghệ ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.
17/05/2018
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, dựa trên nền tảng công nghệ thông minh đang làm thay đổi nhanh chóng và sâu rộng cuộc sống, hành vi của mỗi chúng ta, tạo điều kiện thuận lợi để tăng năng suất và phát sinh những mô hình, phương thức kinh doanh mới. Cuộc cách mạng này đang định hình lại thế giới theo hướng: các quốc gia dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên bị suy giảm mức độ ảnh hưởng, thay vào đó là sự gia tăng sức mạnh của các nước dựa trên nền tảng công nghệ và đổi mới sáng tạo.
17/05/2018
Thực hiện nhất quán quan điểm của Đảng, Nhà nước coi khoa học và công nghệ là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ, trong năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam đã tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học công nghệ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
17/05/2018
Nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng: Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc, trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu tích cực, hiệu quả cho Lãnh đạo tỉnh trong việc định hướng đúng và lựa chọn đầu tư, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trong công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao những tiến bộ khoa học và công nghệ, góp phần thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong tỉnh.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page