Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20v%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20quy%20ph%E1%BA%A1m%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt  
06/05/2024
Ngày 05/9/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1008/QĐ-UBND Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và Kiểm định, Kiểm nghiệm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 325/QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm tỉnh Hà Nam.
19/02/2024
Thực hiện Quyết định 205/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện đợt 1 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1 năm 2024
12/01/2024
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam đã tiến hành rà soát hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và đang còn hiệu lực pháp luật kỳ 2019-2023
02/10/2023
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam
18/07/2023
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
1234567
Previous Page 1-15 Next Page