Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền phổ biến KH - CN Cải cách hành chính  
21/06/2016
ngày 17/6/2016 - Về việc ban hành Kế hoạch cả cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
25/05/2016
ngày 20/5/2016 - Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016
01/02/2016
ngày 26/1/2016 - Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016
07/12/2015
ngày 03/12/2015 - Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
25/07/2015
ngày 14/2/2008 về việc tiếp nhân, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
25/07/2015
ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
25/07/2015
ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính
31/03/2015
ngày 25/3/2015 - Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương