Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền phổ biến KH - CN Cải cách hành chính  
26/10/2023
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong ĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.pdf
14/09/2023
Thực hiện công văn số 1593/UBND-TCDNC, ngày 14/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới; công văn số 1731/UBND-TCDNC, ngày 05/9/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Sở Khoa học và công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị
21/06/2016
ngày 17/6/2016 - Về việc ban hành Kế hoạch cả cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
25/05/2016
ngày 20/5/2016 - Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016
01/02/2016
ngày 26/1/2016 - Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016
07/12/2015
ngày 03/12/2015 - Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
25/07/2015
ngày 14/2/2008 về việc tiếp nhân, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
25/07/2015
ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
25/07/2015
ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính
31/03/2015
ngày 25/3/2015 - Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương