Skip Ribbon Commands
Skip to main content

xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp tổ chức cá nhân.

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp tổ chức cá nhân.
Sở Khoa học và Công nghệ