Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xác định nhu cầu tìm kiếm chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân năm 2024

Tin tức sự kiện  
Xác định nhu cầu tìm kiếm chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân năm 2024
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị đơn vị, trong phạm vi quản lí của mình, rà soát, tổng hợp nhu cầu tìm kiếm, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam