Skip Ribbon Commands
Skip to main content

VĂN BẢN XIN Ý KIẾN: V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tin tức sự kiện  
VĂN BẢN XIN Ý KIẾN: V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
                 VĂN BẢN XIN Ý KIẾN:

Khi cần liên hệ đ/c Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tich kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Nam; ĐT: 0912202189 

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam