Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v phê duyệt đề án khoa học" " Thực trạng và giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp ...

Đề tài/dự án NCKH  
V/v phê duyệt đề án khoa học" " Thực trạng và giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Hà Nam"
Xem chi tiết:
Sở KHCN Hà Nam
Tin liên quan