Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v phê duyệt đề án khoa học" Nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ...

Đề tài/dự án NCKH  
V/v phê duyệt đề án khoa học" Nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Hà Nam"
Xem chi tiết:
Sở KHCN Hà Nam
Tin liên quan