Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất giống sạch bệnh và thâm canh cam quy mô công nghiệp tại một số tỉnh trung du miền ...

Tuyên truyền phổ biến KH - CN  
Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất giống sạch bệnh và thâm canh cam quy mô công nghiệp tại một số tỉnh trung du miền núi phía Bắc
Thông qua việc áp dụng quy trình công nghệ nhân giống cam sạch bệnh quy mô công nghiệp, quy trình thâm canh tiên tiến, quản lý vườn cam theo VietGAP, đề tài hướng đến thực hiện mục tiêu ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước kết hợp với bón phân điều khiển tự động để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cho sản xuất cam bền vững tại một số tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

https://www.vista.gov.vn/