Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÕ CHÍ CÔNG

Tin tức sự kiện  
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÕ CHÍ CÔNG
Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 851/STTTT&TTBCXB về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022). Theo đó Sở TTTT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tuyên truyền cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật vai trò, đóng góp của đồng chí trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tham gia xây dựng đường lối đổi mới đất nước, đặc biệt là tham mưu ban hành những quyết sách mới như Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/01/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV “về cải cách công tác khoán, mở rộng, khoán sản phẩm đến nhóm, người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp”, Nghị quyết số 306 (tháng 4/1986) của Bộ Chính trị về bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở. Tuyên truyền những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta; người chiến sỹ cách mạng kiên cường; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân; sống giản dị, khiêm tốn, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công. Tuyên truyền những thành tựu và kết quả sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành và vai trò, đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời đề nghị các cơ quan xuất bản bản tin, có cổng/trang thông tin điện tử tổng hợp tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công, đăng tải đề cương tuyên truyền trên bản tin, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
De cuong tuyen truyen Vo Chi Cong.pdf