Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2024

Tin tức sự kiện  
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2024
Thực hiện Quyết định 205/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện đợt 1 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1 năm 2024
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam