Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Quyết định số 766QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh g...

Tin tức sự kiện  
Triển khai thực hiện Quyết định số 766QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử
triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 Quyết định số 766QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.pdf