Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền...

Tin tức sự kiện Tin tức nổi bật  
Triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025"trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 175/QĐ-TTg gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 3362/KH-UBND ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa, vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1668/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025"trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu sau:

Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa. Tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm, có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh. Kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và quốc tế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.

Về tổ chức thực hiện: Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3.1, mục 3, phần II của Kế hoạch. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3.2, mục 3, phần II của Kế hoạch. Tham mưu phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định của Đề án. Tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì xây dựng, biên soạn tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa; cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa trong các chương trình ngoại khóa cho học sinh các bậc học trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương: Tăng cường tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa sử dụng một lần đối với các hệ thống siêu thị, Trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng tiện lợi...

Sở Tài chính: Tham mưu, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. Hướng dẫn, quản lý, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định.

Các sở, ban, ngành của tỉnh: Tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Thường xuyên tổng hợp, cập nhật thông tin tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa trên Cổng/Trang thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan, đơn vị./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam