Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm 2021

Tin tức sự kiện  
Triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;Văn bản số 702/BTPQLXLVPHC&TDTHPL ngày 15/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021. Thực hiện công văn số 813/UBND-NC ngày 06/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm 2021. Để tiếp tục duy trì thứ hạng Chỉ số B1, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Văn bản số 1870/UBND-NC ngày 28/6/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

2. Tập trung rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí theo lĩnh vực quản lý của đơn vị mình để tham mưu, đề xuất phương án giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính:

- Công bố kịp thời, đầy đủ, công khai rộng rãi các thủ tục hành chính ban hành mới, TTHC đã được đơn giản hóa, các nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy định mới trong lĩnh vực về khoa học và công nghệ.

- Tập trung rà soát, cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo hướng giảm chi phí nộp hồ sơ, nhận kết quả; rút ngắn thời gian giải quyết, tăng mức độ trả kết quả trước hạn, đúng hạn, giảm thời gian đi lại cho doanh nghiệp.

- Tập trung thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp./. 

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam