Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai các văn bản thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Triển khai các văn bản thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
Thực hiện công văn 511/VPUB-VXNV ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng uỷ ban nhân tỉnh về triển khai, thực hiện các văn bản lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện hai văn bản nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị, địa phương
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam