Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trí tuệ nhân tạo và tương lai việc làm: thách thức và cơ hội

Tuyên truyền phổ biến KH - CN Khoa học Công nghệ và đời sống  
Trí tuệ nhân tạo và tương lai việc làm: thách thức và cơ hội
Sự phát triển vượt bậc của AI đã tạo ra cơ hội mới và đồng thời gây ra những biến đổi sâu sắc trong cách mà chúng ta làm việc và tương tác với công nghệ.

https://www.vista.gov.vn/