Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tổng hợp kết quả rà soát và hệ thống hoá văn bản kỳ 2019-2023

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
tổng hợp kết quả rà soát và hệ thống hoá văn bản kỳ 2019-2023
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam đã tiến hành rà soát hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và đang còn hiệu lực pháp luật kỳ 2019-2023
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam