Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (Mã TTHC 2.002544)

Thủ tục hành chính Lĩnh vực hoạt động KHCN  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (Mã TTHC 2.002544)
Tên thủ tụcThủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
Lĩnh vựcHoạt động khoa học & công nghệ
Cơ quan thực hiện

Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc ủy ban nhân dân câp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đối với chuyến giao công nghệ khuyến khích chuyền giao trong dự án đầu tư tại địa phương và không thuộc trường hợp quy định thấm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Cách thức thực hiện

Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc bản điện tử qua hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến

 

Đối tượng thực hiệnTổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
  • Bên giao hoặc bên nhận công nghệ thay mặt các bên tham gia chuyển giao công nghệ nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến đến đến Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan cấp Giấy chứng nhận) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam, số 7 Trần Phú, Phường Quang Trung , Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;
  • Trong thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc có nội dung cần phải sửa đối, bổ sung, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận có văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, trong đó nêu rõ nội dung, thời hạn sửa đồi, bổ sung;
  • Trong thời hạn 4,5 ngày làm việc, kề từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ để thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
  • Hội đồng tổ chức họp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận trong  ngày làm việc kể từ ngày thành lập. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bỏ phiếu kín về việc đồng ý hay không đồng ý cấp Giấy chứng nhận. Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng ký Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ gửi Cơ quan cấp Giấy chứng nhận;
  • Trong thời hạn  ngày làm việc, kể từ khi nhận được Báo cáo kết quả thẩm định và Biên bản họp của Hội đồng, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận xem xét, quyết định việc cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp từ chối, phải trả lời và nêu rõ lý do từ chối bằng văn bản.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 4,5 ngày 

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

 Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg

Mẫu số 01 tại Phụ lục.docx

Bản chính:01

Bản sao: 0

 Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận chuyền giao công nghệ bằng tiếng Việt hoặc bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với văn bản thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài

 

Bản chính: 01

Bản sao: 01

Thuyết minh nội dung chuyền giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg

Mẫu số 02 tại Phụ lục.docx

Bản chính:01

Bản sao: 0

 Bản sao văn bằng bảo hộ hoặc đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (trong trường họp chưa được cấp văn bằng bảo hộ), giấy chứng nhận chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nahiệp (trong trường họp có chuyến giao quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp);

 

 

Bản chính:0

Bản sao: 01

  Báo cáo triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo nội dung trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ có xác nhận của đầy đủ các bên tham gia chuyển giao công nghệ theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg;

 

Mẫu số 03 tại Phụ lục .docx

Bản chính:01

Bản sao: 0

 Bản sao một trong các giấy tờ sau: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của các bên tham gia chuyển giao công nghệ.

 

 

Bản chính:0

Bản sao: 01

 

Số lượng bộ hồ sơ01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
  • Dự án đầu tư đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư;
  • Việc xem xét, cấp Gỉấy chứng nhận thực hiện sau khi các nội dung chuyển giao công nghệ đã được triển khai, sản xuất ra sản phẩm. Trong trường hợp văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ có quy định về tiêu chuẩn sản phẩm, thì sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn đúng theo văn bản thỏa thuận.

 

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Luật số 61/2020/QH14

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

 17 /6/ 2020

Quốc hội

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

 26/3/2021

Chính phủ

Quyết định số

12/2023/QĐ-TTg

Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg

 15/5/2023

Thủ tướng Chính phủ

 

Biểu mẫu đính kèm

 File mẫu:

  • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg  Tải về
  • Báo cáo triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo nội dung trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ có xác nhận của đầy đủ các bên tham gia chuyển giao công nghệ theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg;  Tải về
  • Thuyết minh nội dung chuyền giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg  Tải về

Kết quả thực hiện

: Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.


Sở Khoa học và Công nghệ