Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc cử cán bộ công chức, viên chức trẻ tham gia các khoá học tại Israel

Liên hiệp hội  
Thông báo về việc cử cán bộ công chức, viên chức trẻ tham gia các khoá học tại Israel
Thực hiện công văn số 4105/BNV-CCTN ngày 02/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc cử công chức, viên chức trẻ tham gia các khoá học tại Israel và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2245/UBND-NC ngày 11/8/2017, Sở Nội vụ đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát và lựa chọn công chức, viên chức đủ điều kiện tham dự các khoá học trên, cụ thể như sau: