Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Tin tức sự kiện Tin trong tỉnh  
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ  tướng Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện mục tiêu kép (Công điện số 789); ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị (Thông báo số 4162/VPCP-TKBT ngày 22/6/2021 của Văn phòng Chính phủ); Công văn số 187-CV/TU ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép (Công văn số 187), Công văn số 202-CV/BCS ngày 17/6/2021 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và các văn bản có liên quan, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được; tiếp tục quán triệt, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép, thúc đẩy phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe nhân dân của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ, ngành Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

2. Bố trí, bảo đảm đầy đủ nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đóng góp, ủng hộ Quỹ vắc xin của tỉnh; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp làm tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch.

3. Các Sở: Y tế, Công Thương, Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý hoạt động vận tải (gồm vận chuyển hành khách, công nhân, hàng hóa, nguyên liệu sản xuất...) bảo đảm kiểm soát nguồn lây bệnh, không gây ách tắc hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người tham gia vận tải hàng hóa, vận chuyển vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch, phục vụ sản xuất kinh doanh, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, người đi đến, về từ các địa phương và vùng có dịch, duy trì ở mức cao nhất các hoạt động sản xuất công nghiệp, không làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, sản xuất quy mô lớn. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thống nhất hướng dẫn phương án phòng, chống dịch trong vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh bảo đảm theo đúng chỉ đạo của các Bộ chủ quản (tại các văn bản gửi kèm theo).

4. Sở Công Thương, Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và cập nhật trên bản đồ an toàn Covid- 19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp theo quy định (tại văn bản số 2928/CĐ-BCT, số 3319/BCT-CN của Bộ Công Thương và các văn bản liên quan gửi kèm theo); tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, không bị ngưng trệ hoạt động sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19; báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trước 10h00 thứ 5 hàng tuần.

5. Sở Y tế chủ trì rà soát, tổng hợp, xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin đợt tiếp theo, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2021 bảo đảm đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2748/QĐ-BYT ngày 03/6/2021 và các văn bản có liên quan; kịp thời hướng dẫn quản lý, xét nghiệm, cách ly, giám sát y tế người về từ vùng dịch, địa phương có dịch bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động, tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ có hiệu quả, thiết thực đối với công nhân, người lao động, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các giải pháp vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội linh hoạt, hiệu quả, nhất là tại các địa phương nhiều khu, cụm công nghiệp; chủ động xây dựng và phối hợp thực hiện kế hoạch tổ chức tiêm phòng Covid-19 an toàn, kịp thời trên địa bàn./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam