Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tại sao đồ uống có cồn ở trạng thái ấm lại mạnh hơn ở trạng thái lạnh?

Tuyên truyền phổ biến KH - CN Khoa học Công nghệ và đời sống  
Tại sao đồ uống có cồn ở trạng thái ấm lại mạnh hơn ở trạng thái lạnh?

https://www.vista.gov.vn/