Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Khoa học và Công nghệ: Tuyên truyền về phòng, chống thiên tai đến năm 2030

Tuyên truyền phổ biến KH - CN  
Sở Khoa học và Công nghệ: Tuyên truyền về phòng, chống thiên tai đến năm 2030

Thực hiện kế hoạch số 1674/KH-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tuyên truyền về phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống thiên tai với những nội dung như sau:

Nội dung tuyên truyền

Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về phòng, chống thiên tai như: Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030"; căn cứ Quyết định số 636/QĐ-BTTTT ngày 12/5/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 2030; Kế hoạch số 1674/KH-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tuyên truyền về phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam....

Các kỹ năng phòng, chống thiên tai, nhất là kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai lớn, phức tạp để công chức, viên chức và người lao động chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, môi trường.

Tuyên truyền việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như: Đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, thủy lợi, khắc phục sạt lở bờ sông khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở...

Tuyên truyền việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuyên truyền việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo cảnh báo thiên tai; hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại.

Tuyên truyền các mô hình điển hình và bài học kinh nghiệm của các cá nhân, tổ chức, cơ quan chuyên môn trong nước về việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam