Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng kết công tác khoa học công nghệ và phong trào thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Tin tức sự kiện  
Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng kết công tác khoa học công nghệ và phong trào thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022


IMG_7150.JPG

(Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ và phong trào thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Phòng Kinh tế thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên và toàn thể cán bộ công chức, viên chức ​và người lao động trong Sở.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị nêu rõ, năm 2021,Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động khoa học và công nghệ; quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh khắc phục mọi khó khăn trở ngại trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Trong năm ngành khoa học và công nghệ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực. Các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ được lựa chọn, triển khai phù hợp với định hướng phát triển KH&CN và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội góp phần duy trì ổn định và tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Các hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đã có sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực: Quản lý Khoa học; Công nghệ, Sở hữu trí tuệ, Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, An toàn bức xạ, công tác Thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước về khoa học-công nghệ tại huyện, thành phố, thị xã... Trong năm 2021, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, các nhiệm vụ KH&CN được tổ chức xét duyệt, nghiệm thu đảm bảo mục tiêu đề ra. Trong năm, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập 08 Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn, miền núi; tổ chức thành công 04 Hội nghị tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2022; xây dựng kế hoạch tổ chức 02 khoá đào tạo, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 7 năm 2021 về việc ban hành Quyết định  Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam; công nhận gần 300sáng kiến cấp tỉnh của Ngành Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiến hành triển khai 03 cuộc thanh tra với 49 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.Một số nhiệm vụ khác như công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và kiểm định, kiểm nghiệm cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành khoa học và công nghệ năm 2021. Trong năm 2022, Sở cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong đó cần bám sát vào các Nghị quyết của Trung ương, sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cử cán bộ đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý, điều hành; tham mưu cho UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, nhằm khuyến khích hỗ trợ phát triển KH&CN; tập trung nghiên cứu ứng dụng KH&CN theo hướng phục vụ các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./.

 

 


Sở Khoa học và Công nghệ