Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Khoa học và Công nghệ: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tin tức sự kiện Tin tức nổi bật  
Sở Khoa học và Công nghệ: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

​Thực hiện Công văn số 348/HĐPHPBGDPL-TT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19; hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; công văn số 2830/BTP-PBGDPL ngày 19/8/2021 của Bộ Tư pháp về tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19; các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tăng cường triển khai công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó tập trung phổ biến các quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong phòng, chống dịch bệnh; nội dung chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống Covid-19 như: Hành vi trốn khỏi nơi cách ly; đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh; hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

2. Kịp thời giới thiệu và quán triệt triển khai các tài liệu PBGDPL, tài liệu tham khảo khác liên quan phục vụ công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam