Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành Quy định, trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh; tuyển chon, giao trực tiếp cho tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Đề tài/dự án NCKH  
Quyết định về việc ban hành Quy định, trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh; tuyển chon, giao trực tiếp cho tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan