Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 59/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2019 về phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019.

Hoạt động Thanh tra  
Quyết định số 59/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2019 về phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam