Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, q...

Bộ máy tổ chức Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  
Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam