Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và Kiểm định, Kiểm nghiệm

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và Kiểm định, Kiểm nghiệm
Ngày 05/9/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1008/QĐ-UBND Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và Kiểm định, Kiểm nghiệm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 325/QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm tỉnh Hà Nam.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam